آموزشی

چه جوری با دیدن چهره طرف مقابل گفتگو بهتری داشته باشیم؟

  البته گفتگو کنندگان باتجربه میدونن که چیجوری احساسات واقعی شون رو مخفی کنن. اونا واژه ها، لحن، زبون بدن و حالات چهره شون رو انتخاب و کنترل می کنن. از دید ببینده ی معمولی، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل