متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

پیشینه پژوهش

یون هسی لو در سال 2012 در پژوهشی تحت عنوان ” آیا واقعا تبلیغات شفاهی مهم هستند؟” اندازه تاثیر تبلیغات شفاهی را بر ارزش ادراک شده ، ریسک ادراک شده و رضایت گردشگران سنجید.روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش معادلات ساختاری بود که یافته ها از طریق پرسشنامه ایی که بین گردشگران چینی در تایوان توزیع گردید.یافته های پژوهش نشان داد که تبلیغات شفاهی بر ارزش ادراک شده و ریسک ادراک شده از مقصد تاثیر می گذارد اما تاثیری بر رضایت گردشگران ندارد.

 

فخاریان و همکاران در سال 2012 مطالعه ایی را تحت عنوان ” تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تمایل گردشگران به بازدید از ایران ” انجام دادند . آن ها در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین تبلیغات شفاهی الکترونیکی ، گرایشات گردشگران در سفر به اصفهان و تمایلات به سفر پرداختند. جامعه آماری آن ها گردشگران بین المللی  که به اصفهان سفر کرده بودند. آن ها برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری کردند و برای تحلیل داده ها از میانگین واریانس و معادلات ساختاری بهره گیری کردند.نتایج پژوهش نشان داد که  گرایش گردشگران به بازدید از مقاصد اسلامی مرتبط با تمایل آن ها به سفر می باشد.

سونی و همکاران ( 2007) در تحقیقی تحت عنوان ” عوامل تاثیرگدار بر تبلیغات شفاهی” به مطالعه عواملی که موجب افزایش تاثیرگداری تبلیغات شفاهی می گردد پرداختند.متدلوژی مورد بهره گیری در این پژوهش طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر تبلیغات شفاهی وابسته به ماهیت پیام ، ویژگی های فرستنده ، عوامل شخصی و موقعیتی می باشد.

 

شانکا و همکارانش در سال 2002 در تحقیقی تحت عنوان ” تجربیات سفرهای بین ایالتی در بین دانشجویان بین المللی و ادراک آن ها از مقاصد غربی استرالیا” نشان دادند که بسیاری از تصمیمات مربوط به انتخاب مقصد گردشگری براساس توصیه های شفاهی انجام می شود. این پژوهش بین 3946 دانشجو در بزرگترین دانشگاه استرالیا انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه ایی بود که بین این افراد توزیع گردید.

 

در پژوهش دیگری که توسط کریک در سال 2002 تحت عنوان ” توجه بازاریابی داخلی در گردشگری کاراییب” انجام گردید توجه افراد منطقه و اندازه تاثیر آن ها بر موفقیت صنعت مورد مطالعه قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد که هنگامی که افراد محلی روابط و احساسات متخاصمانه ای نسبت به گردشگران نشان دهند ، نتیجه این کار ایجاد تبلیغات شفاهی منفی خواهد بود و احتمالا موجب رکود این صنعت در آن محل خواهد گردید.

 

مورگان و همکاران در سال 2002 تحقیقی تحت عنوان ” بازاریابی در ولز” به این نتیجه رسیدند که تبلیغات دهان به دهان منفی می تواند دارای یک تاثیر مخرب بر تصور افراد دیگر از مقاصد گردشگری باشد و موجب خواهد گردید که افراد به اصطلاح رهبران عقیده به  ارائه اطلاعات نامناسب و تخریب کننده در مورد این مقاصد گردشگری بپردازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد